Ki një “këndvështrim përgatitës”
21. Prill E Mërkurë

“Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit” 2 Korintasve 5:10 KJV

Pali shkruan: “Prandaj edhe përpiqemi t’i pëlqejmë atij...Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen” (v. 9-10 NKJV). Nëse je i mençur, ti do të jetosh çdo ditë me këtë të vërtetë që zë një vend të rëndësishëm në mendjen tënde. Ti do të kesh një “këndvështrim përgatitjeje!”.

Mendo për këtë kështu: Ti nuk zgjohesh një ditë të bukur dhe thua: “Unë kam vendosur të bëhem një avokat, ose një doktor, ose një llogaritar, etj.; jo, ti e merr këtë vendim shumë vite më parë dhe më pas punon për të. Tani le të jemi të qartë. Si një i krishterë, ti nuk po punon për të fituar shpëtimin tënd, por për të fituar shpërblimin tënd në qiell. Shpëtimi është themeli mbi të cilin ti ndërton dhe Bibla thotë: “Sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti” (1 Korintasve 3:11 NLT).

Më pas, Pali vazhdon të thotë: “Dhe, në qoftë se dikush ndërton mbi këtë themel ar, argjend, gurë të çmuar, dru, sanë, kashtë, vepra e secilit do të shfaqet, sepse dita do ta tregojë; sepse do të zbulohet me anë të zjarrit, dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e ç’lloji është. Në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin qëndron, ai do të marrë një shpërblim, në qoftë se vepra e tij digjet, ai do të pësojë humbje, por ai vetë do të shpëtohet, si përmes zjarrit” (v. 12-15 NLT). Kur të qëndrosh përpara Krishtit, ti do të kesh dy mundësi – shpërblime ose keqardhje. Prandaj, ki një “këndvështrim përgatitjeje”.