Ti je pajisur me dhunti prej Perëndisë (2)
22. Janar E Premte

‘Ne kemi dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha’ Romakëve 12:6 NIV

 

Mos thuaj: ‘Unë nuk i duhem për asgjë Perëndisë’ ose ‘Mua nuk ma kanë nevojën në kishën time’ ose ‘S’ka mundësi që Perëndia të më përdorë mua’. Perëndia të ka dhënë dhunti! Ti je thirrur që ta përdorësh dhuntinë tënde për të bekuar të tjerët, për të ndërtuar kishën dhe për të shfaqur Mbretërinë e Tij para një bote që po shikon. ‘Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntinë që ka marrë, si kujdestarë të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. Nëse dikush flet, le ta bëjë si të shpallë orakullin e Perëndisë; kush bën një shërbim, le të bëjë në forcën që i jep Perëndia, që në gjithçka të përlëvdohet Perëndia’ (1 Pjetrit 4:10-11 NIV).

Çdo i krishterë është një shërbenjës dhe ka një shërbesë. Shërbesa e kishës duhet të përmbushet ndërsa besimtarët individualisht ushtrojnë dhuntitë e tyre frymërore në shërbimin ndaj njëri-tjetrit. Dhe në masën që ti nuk e ushtron dhuntinë tënde frymërore, në po atë masë e pengon shërbesën e kishës sate. Dhe meqënëse Fryma e Shenjtë vendos se çfarë dhuntie do të marrë secili prej nesh, nuk ka vend për xhelozi dhe konkurrencë. Pali shkruan: ‘Sepse çfarë të bën të ndryshëm? Çfarë ke ti që nuk e ke marrë? Dhe, nëse e ke marrë, pse krenohesh sikur nuk e ke marrë?’ (1 Korintasve 4:7 NIV).

Secili prej nesh ka marrë një dhunti të caktuar dhe secili prej nesh është pajisur me dhunti në mënyrë të përsosur. Fryma e Shenjtë në diturinë e Vet hyjnore i ka dhënë secilit prej nesh dhuntinë e duhur ose dhuntitë që na aftësojnë për të funksionuar në mënyrën më efektive në trupin e Krishtit. Prandaj, fillo përdore dhuntinë tënde sot!